RegulaminyLicencja Klubowa
Licencja Zawodnicza
Licencje Trenerskie
Licencje Sędziowskie
Patent strzelecki
Prowadzący Strzelanie
Zbiór regulaminów PZSSPolski Związek Strzelectwa Sportowego z siedzibą przy ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie za numerem KRS 0000096875, REGON: 000866410, NIP: 5211181484

Wszelkie reklamacje należy kierować pod adres portal@pzss.org.pl.
Zasady zwrotów transkacji określone są w regulaminach poszczególnych uprawnień/licencji wydawanych przez PZSS.